Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne


Sklep internetowy http://sklepkamieniarski.com oraz  https://sklep.laminam.pl  stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Interstone” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, ul. Słowackiego 4 C/14, 34-120 Andrychów, numer KRS 0000026542, numer NIP 5512240974, numer REGON 35718225000000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, telefon kontaktowy: +46 8572447, e-mail: info@sklepkamieniarski.com

Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego (adres internetowy: http://sklepkamieniarski.com lub  https://sklep.laminam.pl), zwanego dalej Sklepem, prowadzonego przez Sprzedawcę tj. „Interstone” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu internetowego w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 14 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Szczegółowe zasady w tym zakresie wskazane zostały w punkcie 16 niniejszego regulaminu.

 

Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

2. Definicje

Sprzedawca -  Sprzedawcą jest spółka „Interstone” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, ul. Słowackiego 4 C/14, 34-120 Andrychów, numer KRS 0000026542, numer NIP 5512240974, numer REGON 35718225000000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS,

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

Konsument-  Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, dokonująca zakupu nie mającego charakteru zawodowego tj. nie związanego z działalnością gospodarczą,

Przedsiębiorca – Klient niebędący ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta

Sklep Internetowy - sklep internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym http://sklepkamieniarski.com oraz  https://sklep.laminam.pl

Zamówienie- oświadczenie  woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Czas realizacji zamówienia– liczba dni roboczych, w których zamówienie jest skompletowane, przekazane firmie transportowej do dostarczenia i dostarczone na adres wskazany przez Klienta.

RODO - pod tym pojęciem rozumie się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa o prawach konsumenta, ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami).

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).

 

3. Ogólne warunki korzystania z Sklepu

Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu i zawierać umowy sprzedaży pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną może korzystać ze Sklepu i zawierać umowy sprzedaży przez osoby/organy uprawnione do reprezentacji tego podmiotu.

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a. komputer z dostępem do Internetu, 

b. dostęp do poczty elektronicznej, 

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 52.0 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej, 

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. 

Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy, 

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w ramach dozwolonego użytku, 

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


4. Zamówienie

Po dokonaniu rejestracji przez Klienta w Sklepie utworzone zostanie konto Klienta, które stanowi zespół danych dotyczących działań Klienta w ramach Sklepu w związku z zawieranymi umowami. 

Zamówienia można składać drogą internetową (elektronicznie) poprzez wypełnienie formularza zamówienia zlokalizowanego na stronie internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. 

Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca zweryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca obowiązany jest poinformować o tym Klienta, celem uzupełnienia lub poprawienia danych.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest zarówno przez Klienta który korzysta z usługi Konto (utworzył konto w Sklepie Internetowym), jak i przez Klienta nieposiadającego Konta.

 

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym . Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

5. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zamówienia.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

 

6. Produkty

Wszystkie Produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych, jak i prawnych. Większość produktów dostępna jest w ciągu 5 dni roboczych, przy czym przy każdym produkcie może widnieć przybliżona data jego dostępności.

 

7. Rodzaje i zakres świadczonych usług

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

 Rodzaje świadczonych drogą elektroniczną usług to: zawieranie umów kupna-sprzedaży oferowanych produktów, wysyłka newslettera, dodawanie przez klienta opinii na stronie sklepu, prowadzenie konta w sklepie internetowym.

Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. 

Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”. 

Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia 

Zakres świadczenia usług to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże Sprzedawca dopuszcza dostawę Produktów oferowanych w sklepie internetowym do krajów Unii Europejskiej po wcześniejszym  bezpośrednim uzgodnieniu z Klientem kosztów, czasu dostawy i metody płatności.


8. Dostawa

Przesyłka zawierająca towar dostarczana jest niezwłocznie od momentu złożenia i zaakceptowania zamówienia. Jeżeli towar nie jest dostępny w magazynie sklepu, termin realizacji zamówienia wydłuża się od kilku do kilkunastu dni. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia Klient będzie informowany o nich i o stanie realizacji zamówienia, a także ma prawo do podjęcia decyzji o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, rezygnacja z całości zamówienia). Przesyłka może zostać dostarczona: za pośrednictwem firmy kurierskiej, transportem własnym Sprzedającego lub odebrana osobiście przez Kupującego we wskazanym magazynie należącym do Sprzedawcy.

Koszt dostawy/przesyłki

 

WOJEWÓDZTWA CENA
 • Mazowieckie
 • Łódzkie
 • Świętokrzyskie
 • Kujawsko – Pomorskie
 • Lubelskie
 • Małopolskie
 • Śląskie
 • Pomorskie
 • Kujawsko – Pomorskie
 • Warmińsko – Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Dolnośląskie
 • Opolskie
 • Wrocław
 • Zachodniopomorskie
590 zł
 • Lubuskie
 • Podkarpackie
974 zł

 

9. Procedura reklamacyjna

Sklep zobowiązuję się dostarczyć Klientowi zakupiony towar wolny od jakichkolwiek wad.

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, Sklep ponosi za nie odpowiedzialność, zgodnie z regulacją art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Wady należy zgłosić Sklepowi, przy użyciu podanych na wstępie niniejszego Regulaminu sposobów porozumiewania się (np. list polecony, list zwykły, telefon, fax, e-mail), wskazując jednocześnie rodzaj stwierdzonej wady oraz wysuwając żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.

W razie uwzględnienia reklamacji odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Sklepu.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sklep informuje Klienta niezwłocznie. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep wedle wyboru Klienta wymienia towar wadliwy na towar wolny od wad lub usuwa wadę w towarze albo obniża cenę w takiej proporcji w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klientowi nie przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny bądź do odstąpienia od umowy jeżeli spółka niezwłocznie usunie wadę lub wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi również w sytuacji gdy wada w towarze ma charakter nieistotny. Powyższe nie wpływa na uprawnienie Klienta, będącego konsumentem do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 

10. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), będący Konsumentem, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep, tj. „Interstone” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:


11. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


„Interstone” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Słowackiego 4 C/14

34-120 Andrychów

telefon kontaktowy: xxx xxx xxx, 

e-mail: xxx xxx xxx.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

-    Adres konsumenta(-ów) 

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

-    Data

*- niepotrzebne skreślić.

 

Skorzystanie przez Klienta ze wzoru odstąpienia nie jest obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy Sklep wyśle do Klienta zarówno w formie papierowej wraz z zakupionym towarem jak i w formie elektronicznej na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient powinien odesłać lub przekazać Sklepowi towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

12. Gwarancja jakości

Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas dostawy, powinien odesłać towar przesyłką kurierską lub pocztową na adres Sprzedawcy. Koszty związane z odesłaniem towaru z powyższej przyczyny zostaną niezwłocznie, po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrócone przez Sprzedawcę. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód jego zakupu oraz informację uzasadniającą przyczyny złożonej reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia do Sprzedawcy. W przypadku zasadności reklamacji, towar wadliwy lub uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy (wolny od wad i uszkodzeń), a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci całą należna Klientowi kwotę, równą co najmniej uiszczonej cenie za towar lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inny towar.


13. Ceny produktów i płatność

Każdy produkt oznaczony jest ceną, podaną w polskich złotych (ZŁ). Podana cena jest ceną brutto, zawierającą podatek od towarów i usług (VAT). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian cen oraz dodawania lub usuwania produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i programów lojalnościowych. Wprowadzenie powyższych zmian nie wpływa na dotychczas zawarte przez Klientów umowy sprzedaży produktów. Cena za produkt może być zapłacona: gotówką lub kartą podczas odbioru osobistego w magazynie Sprzedawcy, przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedającego, szybkim przelewem on-line (PayU), kartą kredytową lub BLIK. 

 

14. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców niebędącymi konsumentami

 

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami – przedsiębiorców.

            Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny.

            W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

            Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

            W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

            Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

            Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Produktów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktu. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta zostaje wyłączona. 

Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Produktów.

            Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Konsument może rozstrzygać swój spór ze sprzedawcą za pośrednictwem internetowej platformy ODR. Platforma znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

16. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów, umieszczone w bazie danych sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w tym celem realizacji założonych zamówień i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę i usunięcia. 

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 

Zapisując się do newslettera sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości, promocji, wyprzedaży oraz aktualnych wydarzeń.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail z imieniem i nazwiskiem, adres IP lub Twoje dane w koncie usługi oferowanej przez Sprzedawcę . Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach przez nas lub inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym, jak również podmioty trzecie takie jak np. Facebook, Google. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umów sprzedaży. Państwa dane osobowe otrzymujemy  podczas rejestracji konta, jak również w trakcie Twojej aktywności w naszym serwisie.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest „Interstone” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, ul. Słowackiego 4 C/14, 34-120 Andrychów, numer KRS 0000026542, numer NIP 5512240974, numer REGON 35718225000000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS,, zwana dalej „Administratorem”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@sklepkamieniarski.com

Administrator gwarantuje realizację wszystkich Państwa uprawnień wynikających z RODO, tj.:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,

prawo do sprostowania oraz usunięcia Państwa danych – jeżeli Państwa dane są niepoprawne lub niekompletne albo wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie,

prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Państwa danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,

prawo do ich przenoszenia, czyli do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator w szczególny sposób dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, dokonując należytej staranności, aby Państwa dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Państwa wygody Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Państwu wygodę zakupów, a Sprzedawca właściwą obsługę klienta. W tym część Państwa danych osobowych udostępniana jest podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. 

 

17. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego treści na stronie internetowej Sklepu. Informacja o planowanej zmianie zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej (stronie głównej) Sklepu na 7 dni przed dniem, w którym zmiana ta zacznie obowiązywać. Ponadto, osoby, które dokonały rejestracji w systemie Sklepu zostaną powiadomione mailowo o planowanych zmianach w tym samym terminie.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich logotypy użyte na stronie sklepu http://sklepkamieniarski.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu http://sklepkamieniarski.com użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, producentów, dostawców lub podmiotów współpracujących.

Prawem Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Umową i niniejszym Regulaminem pomiędzy Spółką a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości, przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby Spółki, tj. w Andrychowie. Niniejszy punkt nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie wiążących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

Copyright © 2022-present Interlite All rights reserved.